ორგანიზაცია

Parent Previous Next


[საცნობარო] >> [რეგისტრაცია] >> [ორგანიზაცია]


[საცნობარო] >> [საცნობარო მასალა] >> [ორგანიზაციები]
ორგანიზაციის რეგისტრაცია


ჩანართები:
ჩანართი - მთავარი

ველი

აღწერა

ID

ორგანიზაციის უნიკალური იდენტიფიკატორი  (რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ენიჭება ავტომატურად )

კოდი

ორგანიზაციის კოდი შიდა აღრიცხვისთვის

საიდენტიფიკაციო N

ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო ნომერი

საოპერაციო ვალუტა

საოპერაციო ვალუტა. ეთითება ორგანიზაციას, რათა სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტებში ამ ორგანიზაციის არჩევისას ავტომატურად მიეთითოს შესაბამისი ვალუტაც

არარეზიდენტი

განაპირობებს ორგანიზაციის რეზიდენტობას

ქვეყანა

ქვეყანა, სადაც რეგისტრირებულია ორგანიზაცია (გამოჩნდება რეზიდენტობის სტატუსის ღილაკის მონიშვნის შემდეგ)

დღგ

განაპირობებს ორგანიზაციის დღგ-ის სტატუსს

თარიღიდან

ორგანიზაციის დღგ-ის სტატუსის რეგისტრაციის თარიღი

იურიდიული დასახელება

ორგანიზაციის იურიდიული დასახელება

იურიდიული მისამართი

ორგანიზაციის რეგისტრაციის მისამართი

ფაქტიური დასახელება

ორგანიზაციის ფაქტიური დასახელება

ფაქტიური მისამართი

ორგანიზაციის ფაქტიური მისამართი

კონსიგნაცია

ეთითება დღეების რაოდენობა თუ გადახდა ხდება დროში გადავადებით

დირექტორი

ეთითება ორგანიზაციის დირექტორის სახელი და გვარი, თუ გვსურს, რომ მთელ რიგ საბეჭდ ფორმებში დაიბეჭდოს ამ ორგანიზაციის დირექტორის ვინაობა

ლოგო

კონტექსტური მენიუს საშუალებით შესაძლებელია ორგანიზაციის ლოგოს ჩატვირთვა

შენიშვნა

ველი პირადი შენიშვნისთვის

ჩანართი - კონტაქტები


ველი

აღწერა

ტელეფონი

ორგანიზაციის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი

ფაქსი

ორგანიზაციის ფაქსი

ელ. ფოსტა

ორგანიზაციის ელ. ფოსტა

ვებ-გვერდი

ორგანიზაციის ვებ-გვერდი

საკონტაქტო პირები

კონტექსტური მენიუს საშუალებით შესაძლებელია დაემატოს საკონტაქტო პირები სრული რეკვიზიტებით

ჩანართი - დამატებითი ინფორმაცია


მიუთითეთ ნებისმიერი სახის დამატებითი ინფორმაცია

ჩანართი - კავშირები


ნიშნავთ შესაბამის ანგარიშს, იმის მიხედვით, თუ რა ტიპის ორგანიზაციას არეგისტრირებთ. თუ ორგანიზაცია ერთდროულად კლიენტიცაა და მომწოდებელიც, შეგიძლიათ მონიშნოთ ორივე ანგარიში.დააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით ორგანიზაციის რეგისტრაცია დასრულებულია.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator