ჩემი პარამეტრები

Parent Previous Next


[ინსტრუმენტები] >> [პარამეტრები] >> [ჩემი  პარამეტრები]
ჩანართები:

ჩანართი - ინტერფეისი


ველი

აღწერა

ინტერფეისის ენა

ინტერფეისის ენა

შრიფტი

სასურველი შრიფტის დაყენება

პირველი ფორმა

მითითებული ფორმის პროგრამის ჩართვისთანავე გახსნა

ავტომატურად შეინახოს დიზაინი ფორმის დახურვისას

ფორმის დახურვისას არჩეული დიზაინის ავტომატური შენახვა

ავტომატურად ჩაიტვირთოს ბოლოს შენახული დიზაინი ფორმის გახსნისას

ფორმის გახსნისას ბოლოს შენახული დიზაინის ავტომატური ჩატვირთვა

პაროლის შეცვლა

პაროლის შეცვლა

შენახვა

ცვლილებების შენახვა და ფორმის დახურვა

გამოსვლა

ფორმის დახურვა ცვლილებების შენახვის გარეშე

ჩანართი - დოკუმენტები


ველი

აღწერა

ძირითადი საწყობი

არჩეული საწყობის ავტომატური მითითება დოკუმენტების ფორმებში

ტიპიური ოპერაციები

ტიპიური ოპერაციების ლოკაცია

დოკუმენტის დამოწმების შემდეგ გამოჩნდეს ფინანსური ტრანზაქცია

დოკუმენტის დამოწმების შემდეგ ფინანსური ტრანზაქციის გამოჩენა

დოკუმენტის დამოწმების შემდეგ დაიხუროს ფანჯარა

დოკუმენტის დამოწმების შემდეგ ფანჯრის ავტომატური დახურვა

დოკუმენტში ახალი ჩანაწერის შემდეგ არ დაიხუროს ფანჯარა

დოკუმენტში ახალი ჩანაწერის შემდეგ არ დაიხუროს ფანჯარა

დოკუმენტში საქონლის დამატებისას ავტომატურად გაიხსნას საქონლის არჩევის ფორმა

დოკუმენტში საქონლის დამატებისას საქონლის არჩევის ფორმის ავტომატურად გაიხსნა

სავაჭრო წერტილების სარჩევში გამომიჩნდეს ფინანსური ნაშთები

სავაჭრო წერტილების სარჩევში ფინანსური ნაშთების გამოჩენა

ჩანართი - ბეჭდვა


ველი

აღწერა

ძირითადი პრინტერი

პრინტერი, რომელზეც დაიბეჭდება ავტომატური ბეჭდვისთვის განკუთვნილი მასალა

სასაქონლო ზედნადების ავტომატური ბეჭდვის რაოდენობა

ავტომატურად ამოსაბეჭდი სასაქონლო ზედნადების სასურველი რაოდენობის დაყენება

ჩანართი - ფორმატი


აღნიშნული ჩანართიდან ხორციელდება პროგრამაში არსებული რიცხვითი და თარიღის მნიშვნელობების მქონე ველებისთვის სასურველი ფორმატების მინიჭება.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework