ჩემი პარამეტრები

Parent Previous Next


[ინსტრუმენტები] >> [პარამეტრები] >> [ჩემი  პარამეტრები]
ჩანართები:

ჩანართი - ინტერფეისი


ველი

აღწერა

ინტერფეისის ენა

ინტერფეისის ენა

შრიფტი

სასურველი შრიფტის დაყენება

პირველი ფორმა

მითითებული ფორმის პროგრამის ჩართვისთანავე გახსნა

ავტომატურად შეინახოს დიზაინი ფორმის დახურვისას

ფორმის დახურვისას არჩეული დიზაინის ავტომატური შენახვა

ავტომატურად ჩაიტვირთოს ბოლოს შენახული დიზაინი ფორმის გახსნისას

ფორმის გახსნისას ბოლოს შენახული დიზაინის ავტომატური ჩატვირთვა

მიჩვენე ობიექტების ტექნიკური აღწერა

ობიექტების ტექნიკური აღწერების გამოჩენა

მიმდინარე პერიოდი მოინიშნოს მიმდინარე დღის ჩათვლით

დოკუმენტების ნუსხაში, მიმდინარე პერიოდის არჩევისას მოინიშნოს მიმდინარე დღის ჩათვლით

გაიხსნას Metro მენიუ

მიუთითეთ ფორმა, რომელიც გსურთ რომ გამოჩნდეს პროგრამის ჩართვისთვანავე

პაროლის შეცვლა

პაროლის შეცვლა

შენახვა

ცვლილებების შენახვა და ფორმის დახურვა

გამოსვლა

ფორმის დახურვა ცვლილებების შენახვის გარეშე

ჩანართი - დოკუმენტები


ველი

აღწერა

ძირითადი საწყობი

არჩეული საწყობის ავტომატური მითითება დოკუმენტების ფორმებში

ტიპიური ოპერაციები

ტიპიური ოპერაციების ლოკაცია

დოკუმენტის დამოწმების შემდეგ გამოჩნდეს ფინანსური ტრანზაქცია

დოკუმენტის დამოწმების შემდეგ ფინანსური ტრანზაქციის გამოჩენა

დოკუმენტის დამოწმების შემდეგ დაიხუროს ფანჯარა

დოკუმენტის დამოწმების შემდეგ ფანჯრის ავტომატური დახურვა

დოკუმენტში ახალი ჩანაწერის შემდეგ არ დაიხუროს ფანჯარა

დოკუმენტში ახალი ჩანაწერის შემდეგ არ დაიხუროს ფანჯარა

დოკუმენტში საქონლის დამატებისას ავტომატურად გაიხსნას საქონლის არჩევის ფორმა

დოკუმენტში საქონლის დამატებისას საქონლის არჩევის ფორმის ავტომატურად გაიხსნა

ორგანიზაციის სარჩევში გამომიჩნდეს ფინანსური ნაშთები

ორგანიზაციის სარჩევში ფინანსური ნაშთების გამოჩენა

საწყობების სარჩევში დასახელებასთან ერთად გამომიჩნდეს შესაბამისი ფინანსური ანგარიშიც

საწყობების სარჩევში დასახელებასთან ერთად გამოჩნდეს შესაბამისი ფინანსური ანგარიში

ჩანართი - ბეჭდვა


ველი

აღწერა

ძირითადი პრინტერი

პრინტერი, რომელზეც დაიბეჭდება ავტომატური ბეჭდვისთვის განკუთვნილი მასალა

სასაქონლო ზედნადების ავტომატური ბეჭდვის რაოდენობა

ავტომატურად ამოსაბეჭდი სასაქონლო ზედნადების სასურველი რაოდენობის დაყენება

გასავლის ზედდებულის ავტომატური ბეჭდვის რაოდენობა

ავტომატურად ამოსაბეჭდი გასავლის ზედდებულის სასურველი ბეჭდვის რაოდენობის დაყენება

ჩანართი - ფორმატი


აღნიშნული ჩანართიდან ხორციელდება პროგრამაში არსებული რიცხვითი და თარიღის მნიშვნელობების მქონე ველებისთვის სასურველი ფორმატების მინიჭება.

ჩანართი - საკითხები და შეტყობინებები


ველი

აღწერა

პირადი მობილურის ნომერი

მონიშნეთ, თუ გსურთ უკუკავშირის მიღება INFINATI-ს გუნდისგან მობილურ ნომერზე (მონიშვნის შემდეგ გამოჩნდება ველი, რომელშიც ავტომატურად შეისვება შესაბამისი მონაცემები)

პირადი ელექტრონული ფოსტის მისამართი

მონიშნეთ, თუ გსურთ უკუკავშირის მიღება INFINATI-ს გუნდისგან ელექტრონულ მისამართზე (მონიშვნის შემდეგ გამოჩნდება ველი, რომელშიც ავტომატურად შეივსება შესაბამისი მონაცემები)
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework