საქონელი საწყობში

Parent Previous Next


[საწყობი] >> [ანგარიშები] >> [საქონელი საწყობში]
რეპორტი საშუალებას იძლევა მომხმარებელს შეუქმნას სრულყოფილი წარმოდგენა საწყობ(ებ)ში არსებული საქონლის ნაშთების შესახებ, როგორც დეტალურად ასევე ჯამურად.
ჩანართი - დეტალური


ველი

აღწერა

თარიღი

თარიღი, რომლის მდგომარეობითაც გსურთ მონაცემთა ნახვა

დეტალიზაცია სერიული ნომრებით

მონაცემთა სერიული ნომრების მიხედვით გამოტანა

გამომიჩინე ნულოვანი პოზიციებიც

ნულოვანი პოზიციების გამოჩენა

საწყობი

საწყობ(ებ)ი, რომელზეც გსურთ ინფორმაციის ნახვა

განფასება

განფასება, რომლის მიხედვითაც გსურთ მონაცემთა ნახვა

ერთეული

მითითებისას გგაიფილტრება ის საქონელი, რომელსაც ეს ერთეული რეგისტრირებული აქვს ძირითად ან დამატებით ერთეულად

ვალუტა

ვალუტა, რომლის მიხედვითაც გსურთ მონაცემთა ნახვა

ჩანართი - ჯამური


ველი

აღწერა

თარიღი

თარიღი, რომლის მდგომარეობითაც გსურთ მონაცემთა ნახვა

გამომიჩინე ნულოვანი პოზიციებიც

ნულოვანი პოზიციების გამოჩენა

საწყობები

საწყობები, რომლებზეც გსურთ ინფორმაციის ნახვა  (შეგიძლიათ მონიშნოთ მხოლოდ რამოდენიმე, ან ყველა საწყობი ერთდროულად)

რაოდენობა

საქონლის რაოდენობა (აუქმებთ მონიშვნას, თუ არ გსურთ ამ მონაცემის გამოტანა)

ღირებულება

საქონლის ერთეულის ღირებულება ( აუქმებთ მონიშვნას, თუ არ გსურთ ამ მონაცემის გამოტანა)

თანხა

საქონლის ჯამური ღირებულება ( აუქმებთ მონიშვნას, თუ არ გსურთ ამ მონაცემის გამოტანა)

დეტალიზაცია საწყობების მიხედვით

დეტალიზაცია თითოეული საწყობის მიხედვით ( აუქმებთ მონიშვნას, თუ გსურთ გამოჩნდეს მხოლოდ ჯამური მონაცემები)

დაკავშირებული თემები:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator