ფუნქციები

Parent Previous Next


მენიუ

აღწერა

სისტემური მენიუ

სისტემის მენიუ

პროგრამის მენიუ

პროგრამის ძირითადი მენიუ

ინსტრუმენტების პანელი

თითოეული მენიუსთვის შეიცავს ყველაზე ხშირად გამოსაყენებელ ბრძანებების ჩამონათვალს

კონტექსტური მენიუ

სისტემის რომელიმე ობიექტზე მაუსის მარჯვენა ღილაკზე დაკლიკებით გამოდის კონტექსტური მენიუ, რომელიც წარმოადგენს იმ ბრძანებებისა თუ ოპერაციების ჩამონათვალს, რომელიც უშუალოდ ამ ობიექტისთვის გამოიყენება. (თითოეული ტიპის ობიექტს მისი შესაბამისი კონტექსტური მენიუ გააჩნია)
სისტემური მენიუ


ფუნქცია

ცხელი კლავიში

აღწერა

საანგარიშო პერიოდი


ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პერიოდი ( ფინანსური ტრანზაქციები გატარდება მხოლოდ მითითებულ პერიოდში )

კავშირის პარამეტრები


სერვერთან კავშირის პარამეტრები

თემა


თემების ჩამონათვალი

განახლება


სისტემის განახლება ( შესაძლებელია აირჩიოთ მხოლოდ მენიუს, ფორმების, საცნობაროს ან სისტემის სრული განახლება )

მომხმარებლის შეცვლა


სისტემაში შესვლა სხვა მომხმარებლით

ძებნა


პროგრამაში რეგისტრირებული ობიექტების ძებნა

პროგრამის შესახებ


მონაცემები პროგრამის შესახებ

ველი

აღწერა

მომხმარებელი

პროგრამის მიმდინარე მომხმარებელი

ვერსია

პროგრამის მიმდინარე ვერსია

IP

გლობალური IP მისამართი

მონაცემთა ბაზა

მონაცემთა ბაზის სახელი და მისი დატვირთვის კოეფიციენტი

სამუშაო არე

პროგრამის სამუშაო არე, სადაც ინახება სისტემის ან მომხმარებლის პარამეტრები

განახლების URL

URL მისამართი, საიდანაც ხდება პროგრამის განახლება

ლიცენზიები

ლიცენზიის მოქმედების პერიოდი / ლიცენზიის გამწერი პირი
ინსტრუმენტების პანელი / კონტექსტური მენიუ


ფუნქცია

აღწერა

დამატება

აღნიშნული ბრძანება იძახებს დიალოგიურ ფანჯარას, რომელიც ყველა ფორმისთვის ინდივიდუალურია. ფანჯარაში არსებული ველების შევსების შემდეგ ხდება ახალი ჩანაწერის შექმნა

რედაქტირება

რედაქტირება. მისი ფორმა დამატების ფორმის იდენტურია, ცვლილების შეტანის და შენახვის შემდეგ ხდება არსებული ჩანაწერის რედაქტირება. (დოკუმენტების შემთხვევაში რედაქტირებისთვის საჭიროა ჯერ გააუქმოთ და შეტანილი ცვლილების შემდეგ თავიდან დაამოწმოთ დოკუმენტი)

დუბლირება / მსგავსის დამატება

უკვე არსებული დოკუმენტის (ან ჩანაწერის) მსგავსის შექმნა

 წაშლა

ნებისმიერ ფორმაში მონიშნული ჩანაწერის წაშლა   (დოკუმენტების შემთხვევაში წასაშლელად საჭიროა  ჯერ გააუქმოთ დოკუმენტი და შემდეგ წაშალოთ)

 განახლება

განახლება 

 ექსპორტირება

ექსპორტირება ექსელის ფაილში

 ბეჭდვა

ბეჭდვა (შესაძლებელია რამოდენიმე ჩანაწერის ერთდროულად მონიშვნა და ამობეჭდვა)

დოკუმენტის დამოწმება

დოკუმენტის დამოწმება (შესაძლებელია რამოდენიმე დოკუმენტის ერთდროულად მონიშვნა და დამოწმება)

დოკუმენტის გაუქმება

დოკუმენტის გაუქმება (შესაძლებელია რამოდენიმე დოკუმენტის ერთდროულად მონიშვნა და გაუქმება)

ფინანსური ტრანზაქცია

დოკუმენტიდან შექმნილი ფინანსური ტრანზაქციის დათვალიერება

სასაქონლო ზედნადების ატვირთვა

სასაქონლო ზედნადების ატვირთვა შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე

სასაქონლო ზედნადების გაუქმება

სასაქონლო ზედნადების გაუქმება   (შესაძლებელია რამოდენიმე დოკუმენტის ერთდროულად მონიშვნა და გაუქმება)

სასაქონლო ზედნადების დასრულება

სასაქონლო ზედნადების დასრულება (შესაძლებელია რამოდენიმე დოკუმენტის ერთდროულად მონიშვნა და დასრულება)

სასაქონლო ზედნადების დახურვა

სასაქონლო ზედნადების დახურვა (შესაძლებელია რამოდენიმე დოკუმენტის ერთდროულად მონიშვნა და დახურვა)

ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა

ანგარიშ ფაქტურის ნომრის გაწერა (ამ მეთოდით ა/ფ-ის გაწერისას აღარ ხდება საჭირო დოკუმენტის გაუქმება)

სორტირება ზრდადობით

ცხრილის დალაგება კონკრეტული სვეტის მიხედვით ზრდადობით (თუ სვეტი რიცხვითი მნიშვნელობებისგან ან თარიღებსგან შედგება), ან ანბანის თანმიმდევრობით (თუ სვეტი ტექსტურია)

სორტირება კლებადობით

ცხრილის დალაგება კონკრეტული სვეტის მიხედვით კლებდობით (თუ სვეტი რიცხვითი მნიშვნელობებისგან ან თარიღებსგან შედგება), ან ანბანის უკუმიმდევრობით (თუ სვეტი ტექსტურია)

დაჯგუფება

მონაცემების დაჯგუფება სასურველი ველის მიხედვით. (დასაჯგუფებლად საკმარისია დადგეთ სასურველ ველზე და კონტექსტური მენიუდან აირჩიოთ დაჯგუფება, ან სასურველი ველი უნდა გადაიტანოთ დაჯგუფების პანელზე. აღნიშნულ პანელზე შესაძლებელია განუსაზღვრელი რაოდენობის ველების გადათრევა, ხოლო დაჯგუფება მოხდება იერარქიულად)

სრული ჩაშლა

დაჯგუფებული სტრიქონების ჩაშლა

სრული შეკუმშვა

ჩაშლილი სტრიქონების შეკუმშვა

დაჯგუფების პანელის გამოჩენა

ბრძანების შედეგად სვეტების თავზე გაჩნდება პანელი, რომელზეც ხდება დასაჯგუფებული სვეტების განლაგება

დაჯგუფების პანელის გაქრობა

დაჯგუფების პანელის დამალვა

სვეტის გაქრობა

მონიშნული სვეტის დამალვა

სვეტების გადაწყობა

სვეტების დამალვა და გამოჩენა, ასევე სასურველი მიმდევრობით დალაგება (ბრძანების გამოძახების შემდეგ პროგრამის მარჯვენა ქვედა კუთხეში გამოჩნდება პატარა ფანჯარა, რომელშიც არის დამალული ველების ჩამონათვალი, გამოსაჩენად სასურველ ველს გადაათრევთ ცხრილში)

სვეტების გაშლა

სვეტების რეგულირება შინაარსის ოპტიმალური ზომის მიხედვით

ფილტრის გაუქმება

გაფილტრული მონაცემების გაუქმება

ფილტრის რედაქტორი

გამოიყენება რთული ფილტრების შესადგენად

ძებნის ველის გამოჩენა

ძებნის ველის გამოჩენა

ფილტრის სტრიქონის გამოჩენა

ფილტრის სტრიქონის გამოჩენა სასურველი მონაცემის მარტივად გაფილტვრისთვის

ფილტრის სტრიქონის გაქრობა

ფილტრის სტრიქონის გაქრობაCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer