საწარმოო რეცეპტები

Parent Previous Next


[წარმოება] >> [დოკუმენტების ნუსხა] >> [საწარმოო რეცეპტები]
ჩანართები:
მზა პროდუქტი


ველი

აღწერა

ნედლეული

ნედლეულის საწყობი (ნედლეულის საწყობი, რომელიც წინასწარ უნდა იყოს რეგისტრირებული საწყობების ნუსხაში)

რეცეპტის დასახელება

რეცეპტის დასახელება

დასახელება

მზა პროდუქტის დასახელება (აირჩიეთ მზა პროდუქტი რასაც აწარმოებთ, რომელიც წინასწარ უნდა იყოს რეგისტრირებული საქონლის ნუსხაში)

რაოდენობა

მზა პროდუქტის რაოდენობა

შტრიხ-კოდი

მზა პროდუქტის შტრიხ-კოდი

დასახელება

მზა პროდუქტის დასახელება

ერთეული

მზა პროდუქტის ერთეული

ღირ. %

ნედლეულის წილი მზა პროდუქციისთვის

ღირებულება

მზა პროდუქტის ღირებულება

თანხა

მზა პროდუქციის ჯამური თანხა
ზედნადები ხარჯები


ველი

აღწერა

ანგარიში

ზედნადები ხარჯის ანგარიში

დასახელება

ზედნადები ხარჯის დასახელება

თანხა

ზედნადები ხარჯის თანხა
ნედლეული


ველი

აღწერა

დასახელება

ნედლეულის დასახელება (აირჩიეთ ნედლეული, რომელიც წინასწარ უნდა იყოს რეგისტრირებული საქონლის ნუსხაში)

რაოდენობა

ნედლეულის რაოდენობა

შტრიხ-კოდი

ნედლეულის შტრიხ-კოდი

საქონელი

ნედლეულის დასახელება

ერთეული

ნედლეულის ერთეული

რაოდენობა

ნედლეულის რაოდენობა

ღირებულება

ნედლეულის ღირებულება

თანხა

ნედლეულის ჯამური თანხადააკლიკეთ შენახვის ღილაკს და ამით საწარმოო რეცეპტის რეგისტრაცია დასრულდება.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator