ფასდაკლების და დაგროვების ბარათები

Parent Previous Next


[POS] >> [საცნობარო] >> [ბარათები]
ბარათის რეგისტრაცია


ველი

აღწერა

ბარათის ტიპი

უთითებთ ბარათის ტიპს (ამ ველიდან ხდება ასევე ახალი ბარათის ტიპის რეგისტრაცია და უკვე არსებულის რედაქტირებაც)

ბარათის ID

ბარათის უნიკალური იდენტიფიკატორი (ბარათის ID შესაძლებელია იყოს მხოლოდ ციფრებისგან შემდგარი მნიშვნელობა)

აქტიურია პერიოდის მიხედვით

მონიშვნის შედეგად ჩნდება  გრაფა, საიდანაც შესაძლებელია განისაზღვროს ბარათის მოქმედების პერიოდი

მფლობელის ტიპი

ბარათის მფლობელის იურიდიული სტატუსი

პირადი N

ბარათის მფლობელის პირადი ნომერი (ივსება ავტომატურად მფლობელის ტიპის შევსების შემდეგ გამოტანილი სიიდან არჩეული მონაცემის მიხედვით)

გვარი, სახელი

ბარათის მფლობელის გვარი, სახელი (ივსება ავტომატურად მფლობელის ტიპის შევსების შემდეგ გამოტანილი სიიდან არჩეული მონაცემის მიხედვით)

ბარათის ტიპის რეგისტრაცია

ველი

აღწერა

ბარათის ტიპი

უთითებთ ბარათის ტიპს, იმის მიხედვით, ფასდაკლების ბარათს არეგისტრირებთ თუ დაგროვების ბარათს

დასახელება

ბარათის დასახელება

ანგარიში

ბარათის ფინანსური ანგარიში

კოეფიციენტი

უთითებთ დაგროვების კოეფიციენტს (დაგროვების ბარათის შემთხვევაში)

ერთეული

უთითებთ რა ერთეულზე უნდა დაირიცხოს დაგროვების კოეფიციენტი (დაგროვების ბარათის შემთხვევაში)

პროცენტი

ფასდაკლების პროცენტი (ფასდაკლების ბარათის შემთხვევაში)


 Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy