სალარო

Parent Previous Next


[POS] >> [საცნობარო] >> [სალაროების ნუსხა]
სალაროს რეგისტრაცია


ჩანართები
ჩანართი - მთავარი


ველი

აღწერა

სალარო

ფინანსური ანგარიში ნაღდი ანგარიშსწორებისთვის

ბანკი

ფინანსური ანგარიში უნაღდო ანგარიშსწორებისთვის

საწყობი

გაყიდვის საწყობი

HostName

კომპიუტერის სახელი, რომლისთვისაც არეგისტრირებთ სალაროს (ღილაკით [ჩემი კომპიუტერი] ავტომატურად ეთითება იმ კომპიუტერის სახელი, სადაც სრულდება ოპერაცია)

ფასის რედაქტირება

განსაზღვრავს, შეეძლოს თუ არა მოლარე-ოპერატორს საქონლის ფასის ცვლილება გაყიდვის რეჟიმში

Offline რეჟიმი

გაყიდვის ტრანზაქციების სასურველი ინტერვალებით ასახვა ბუღალტერიაში

ინტერვალი

Offline რეჟიმის ინტერვალის ხანგრძლივობა

დაიბეჭდოს დეტალური ქვითარი

დაიბეჭდოს სალაროს ქვითარი საქონლის დეტალიზაციით

გამოჩნდეს სასაქონლო ნაშთები

რეალიზაციის დროს სასაქონლო ნაშთების გამოჩენა

დაიბეჭდოს სალაროს ორდერი

დოკუმენტური რეალიზაციის დროს, ნაღდი ანგარიშსწორების შემთხვევაში სალაროს შემოსავლის ორდერის ამობეჭდვა

გადავადების რეჟმი


საქონლის ხელით არჩევა


ქვითრის ხელით ბეჭდვა


რეალიზაციის უფლება დღგ-ის გარეშე


დაიბეჭდოს სალაროს ქვითარი უნაღდო ანგარიშსწორების დროს

უნაღდო ანგარიშსწორების დროს, სალაროს ქვითრის ამობეჭდვა სალარო აპარატიდან

გაყიდვა მხოლოდ მთავარ ერთეულებში


თანხის დაბრუნება


შენიშვნა

ველი პირადი შენიშვნისთვის


ჩანართი - ინვენტარი


ველი

აღწერა

სალარო აპარატის მოდელი

საკონტროლო სალარო  აპარატის მოდელი

სალარო აპარატის N

საკონტროლო სალარო აპარატის ნომერი

ქვითრის პრინტერი

პრინტერი, რომელზეც დაიბეჭდება ქვითარი

ჩანართი - ანგარიშსწორება


ნიშნავთ ყველა იმ ანგარიშსწორების ტიპს, რომლითაც უნდა ისარგებლოს მოლარე ოპერატორმა აღნიშნულ სალაროსთან. 


ველი

აღწერა

ძირითადი მნიშვნელობა

ანგარიშსწორების ტიპი, რომელიც ავტომატურად იქნება მითითებული დოკუმენტური რეალიზაციის დროს

ჩანართი - სერვისები


ჩანართი ემსახურება POS რეალიზაციის დროს დამატებითი მომსახურების ღირებულების გათვალისწინებას. 


ველი

აღწერა

ანგარიში

სერვისის ფინანსური ანგარიში 

სერვისის დასახელება

სერვისის დასახელება

ღირებულება

სერვისის ღირებულებაშენიშვნა: სერვისის ღირებულება თუ ზუსტად განსაზღვრულია, ღირებულებაში ეთითება შესაბამისი თანხა და POS რეალიზაციის დროს აღნიშნული მომსახურების არჩევისას რეალიზაციის თანხას ზუსტად დაემატება ამ მომსახურების ღირებულება, ხოლო თუ ღირებულება არ არის განსაზღვრული, უთითებთ 0-ს, რაც მოლარე ოპერატორს საშუალებას მისცემს ამ კონკრეტული მომსახურების ღირებულება თავად მიუთითოს სიტუაციის შესაბამისად.
დაკავშირებული თემები:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Transform your help documentation into a stunning website