საქონელი საწყობში

Parent Previous Next


[საწყობი] >> [ანგარიშები] >> [საქონელი საწყობში]
რეპორტი საშუალებას იძლევა მომხმარებელს შეუქმნას სრულყოფილი წარმოდგენა საწყობ(ებ)ში არსებული საქონლის ნაშთების შესახებ, როგორც დეტალურად ასევე ჯამურად. რეპორტში არის მინუსიანი საქონლის ანალიზის საშუალება და საქონლის ბრუნვის ნახვის შესაძლებლობა.


ჩანართები:
ჩანართი - დეტალური


ველი

აღწერა

თარიღი

თარიღი, რომლის მდგომარეობითაც გსურთ მონაცემთა ნახვა

დეტალიზაცია სერიული ნომრებით

მონაცემთა გამოტანა სერიული ნომრების მიხედვით

გამომიჩინე ნულოვანი პოზიციებიც

ნულოვანი პოზიციების გამოჩენა

მარჟა

ფასთა ცვლილებების ნახვა

თვითღირებულებიდან

სარეალიზაციო ფასიდან

ფოტო

მონიშვნისას გამოჩნდება საქონლის ფოტო

საწყობი

საწყობ(ებ)ი, რომელზეც გსურთ ინფორმაციის ნახვა

განფასება

განფასება, რომლის მიხედვითაც გსურთ მონაცემთა ნახვა

ერთეული

მითითებისას გაიფილტრება ის საქონელი, რომელსაც ეს ერთეული რეგისტრირებული აქვს ძირითად ან დამატებით ერთეულად

ვალუტა

ვალუტა, რომლის მიხედვითაც გსურთ მონაცემთა ნახვა
ჩანართი - ჯამური


ველი

აღწერა

თარიღი

თარიღი, რომლის მდგომარეობითაც გსურთ მონაცემთა ნახვა

გამომიჩინე ნულოვანი პოზიციებიც

ნულოვანი პოზიციების გამოჩენა

საწყობები

საწყობები, რომლებზეც გსურთ ინფორმაციის ნახვა  (შეგიძლიათ მონიშნოთ რამდენიმე ან ყველა საწყობი ერთდროულად)

რაოდენობა

საქონლის რაოდენობა (აუქმებთ მონიშვნას, თუ არ გსურთ ამ მონაცემის გამოტანა)

ღირებულება

საქონლის ერთეულის ღირებულება (აუქმებთ მონიშვნას, თუ არ გსურთ ამ მონაცემის გამოტანა)

თანხა

საქონლის ჯამური ღირებულება (აუქმებთ მონიშვნას, თუ არ გსურთ ამ მონაცემის გამოტანა)

დეტალიზაცია საწყობების მიხედვით

დეტალიზაცია თითოეული საწყობის მიხედვით (აუქმებთ მონიშვნას, თუ გსურთ გამოჩნდეს მხოლოდ ჯამური მონაცემები)

მინუსიანი საქონლის ანალიზი


ველი

აღწერა

საწყობი

საწყობი, რომელშიც არის მინუსიანი საქონელი

თარიღი

თარიღი, რომელშიც გავიდა საქონელი მინუსში

შტრიხ-კოდი

მინუსიანი საქონლის შტრიხ-კოდი

დასახელება

მინუსიანი საქონლის დასახელება

ჯგუფი

მინუსიანი საქონლის ჯგუფი

კატეგორია

მინუსიანი საქონლის კატეგორია

რაოდენობა

მინუსიანი საქონლის რაოდენობა

ბრუნვა


ველი

აღწერა

საქონელი

საქონლის შტრიხ-კოდი, რომლის ბრუნვის ნახვაც გსურთ

დაკავშირებული თემები:
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create Professional CHM Help Files with HelpNDoc's Easy-to-Use Tool